Skip links

恒傳感言 ep26: 陳家強教授 Professor KC Chan

「人生只有不確定性是永恆的。別總以為上一代比這一代好,最重要是掌握目前的機會,正面看待不確定性,便能帶來更多機會。」

#虛擬貨幣#虛擬銀行 係近年 #金融 市場最熱門話題之一,唔少人認為佢地分別為全球金融體系帶來翻天覆地嘅改變。 恒大 #傳播學院 訪談節目 《恒傳感言》今次邀請到 財經事務及庫務局前局長 陳家強教授分享,佢認為虛擬貨幣交易,缺少左政府或中央銀行呢個「中間人」,只會大大增加虛擬貨幣實際交易操作嘅難度,交易成本亦極高,根本好難實現「去中心化」。而近年急速冒起嘅虛擬銀行,陳教授就認為佢只係不設實體分行嘅銀行,功能同傳統銀行無異,無需要將佢神化,你地又點睇呢?一齊嚟睇下陳教授嘅分享丫!