Skip links

恒傳感言 ep32: 林順潮醫生 Dr. Dennis Lam

「我們曾問許多人,如果身體出現毛病,他們最害怕的是甚麼呢?其中一個是 失明 。我當時便決定眼科適合我。」

眼睛 對一個人有幾重要?現今科技又點樣改善到視力健康?
今集我哋請到眼科專科醫生
林順潮同大家講解下眼睛健康知識。 林醫生仲會分享當初揀眼科做專科嘅原因,同埋點解佢會到內地幫手「 掃盲 」同培訓當地眼科醫生。