Skip links

恒傳感言 ep35: 任志剛 Joseph Yam

「貿易戰會否演變成金融戰?政治是很難估計,一旦中國被排除在美元結算體系,將是一顆『核彈』。」
 
中美博奕令香港金融前景難以估計,現任行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛,喺佢任內香港安然度過亞洲金融風暴同環球金融海嘯,佢點評估香港嘅金融經濟前景?佢又點睇「前海方案」、人民幣國際化、中美關係 同美國退市嘅影響?