Skip links

恒傳感言 ep37: 李居明 Li Kui Ming

「不論世界怎樣變,先變好自己。最重要先做好自己,從學習、進修,把自己訓練成最厲害的人,你便獲得最大得益。」

堪輿學家李居明點樣由傳播界轉而投身風水命理行業?風水係咪等於迷信?當中有冇科學理據 ?佢同時熱衷粵劇,乜嘢驅使佢著力推廣 粵劇 文化?

#恒傳感言 #HSUHK #堪輿學家 #風水 #Geomancy #FengShui #Cantoneseopera