Skip links

恒傳感言 ep64: 羅乃萱女士 Ms Shirley Loo

「我一直在學習『愛人如己』,當你清晰定下界線,使用同等對自己的愛來對待他人,做到就已經足夠。」

羅乃萱,家庭發展基金 總幹事。佢係一名資深親子、家庭教育工作者,致力關心社會同服務香港家庭。佢認為傳統家庭觀念係咪已經改變?香港最常出現嘅家庭問題係咩?兩代之間嘅衝突 ,又可以點樣解決?